STANOVY
OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

Článok 1
Názov a sídlo združenia

1.1. Názov občianskeho združenia je GameWall.

1.2. Sídlo občianskeho združenia je Budatínska 27, 851 05 Bratislava-Petržalka.

Článok 2
Ciele združenia

2.1 Ciele občianskeho združenia sú:
- Podporovať Slovenkých PC hráčov CS,MC a ďalších online hier,
- Vytvoriť celok pod ktorý by patrili herné servery GameWall-u,
- Zoskupiť ľudí z teamu GameWall pod občianske združenie.

2.2 Občianske združenie bude vyvíjať všetky aktivity v súlade s právnymi predpismi, morálnymi a etickými princípmi, za účelom naplnenia všetých cieľov združenia.

Článok 3
Členstvo

3.1 Členmi občianskeho združenia môžu byť fyzické osoby staršie ako 15. rokov veku a aj právnické osoby.

3.2 Nikto nesmie byť nútený stať sa členom občianskeho združenia alebo k účasti na činnosti občianskeho združenia.

3.3 Z občianskeho združenia môže každý slobodne vystúpiť.

Článok 4
Orgány občianskeho združenia

4.1 Orgánmi združenia sú:
- Správna rada ako najvyšší orgán občianskeho združenia,
- predseda občianskeho združenia ako štatutárny orgán oprávnený konať v mene združenia,
- zástupca predsedu občianskeho združenia ako štatutárny orgán oprávnený konať v mene združenia a predsedu,
- kontrolná rada ako kontrolný orgán občianskeho združenia.

Článok 5
Zásady hospodárenia

5.1 Občianskeho združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom získaných z darov, grantov, členských príspevkov, alebo z podielu dane.

5.2 Na každý rok vypracuje plán hospodárenia a rozpočet občianskeho združenia kontrolná rada spoločne s predsedom občianskeho združeniaa zástupcom občianskeho združenia. Tento rozpočet a plán schvaľuje len predseda združenia.

Článok 6
Záverečné ustanovenia

6.1 Práva a povinnosti členov, a činnosť občianskeho združenia neupravené stanovami sa riadia právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

6.2 Tieto stanovy boli vyhotovené dňa: 22.7.2018
v Bratislave